Algemene Voorwaarden

Colorwood Photo B.V. (hierna: Colorwood) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64817830 en is gevestigd aan de Coenecoop 2 F5 (2741 PG) te Waddinxveen

Je kunt onze algemene voorwaarden hier als PDF downloaden.


Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Begrippen
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6 - Levering Artikel 7 - Verpakking en transport
Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties
Artikel 9 - Prijzen
Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
Artikel 11 - Lease en verzekering
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Occasions
Artikel 15 - Opschorting en ontbinding
Artikel 16 - Beperking aansprakelijkheid
Artikel 17 - Overmacht
Artikel 18 - Risico overgang
Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Artikel 21 - Klachten
Artikel 22 - Toepasselijk recht


Artikel 23 - Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 24 - Duur van de Overeenkomst
Artikel 25 - Uitvoering van de dienstverlening
Artikel 26 - Verplichtingen Deelnemer
Artikel 27 - Fysieke cursus
Artikel 28 - Online cursus
Artikel 29 - Beperking van aansprakelijkheidDeel I - Verkoop producten


Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Deelnemer: de Consument die en/of het Bedrijf dat Colorwood heeft aangesteld, projecten aan Colorwood heeft verleend voor Diensten die door Colorwood worden uitgevoerd, of waaraan Colorwood een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Diensten: de Diensten die Colorwood aanbiedt zijn het verzorgen van (online) cursussen met betrekking tot fotografie aan Deelnemer.
7. Koper: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
8. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Colorwood.
9. Producten: De Producten die door Colorwood worden aangeboden zijn camera's en overige aanverwante Producten in de breedste zin van het woord.
10. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Colorwood.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Colorwood en iedere Overeenkomst tussen Colorwood en een Koper en op elk Product dat door Colorwood wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Colorwood aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Colorwood zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Colorwood is overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Colorwood gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Colorwood gedane Aanbod is vrijblijvend. Colorwood is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Colorwood het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Colorwood gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Colorwood niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Colorwood kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Colorwood zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Colorwood niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Colorwood heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, of op het moment dat Koper een Aanbod van Colorwood heeft aanvaard middels ondertekening, dan wel expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Een Aanbod kan door Colorwood gedaan worden via de website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Colorwood, zal Colorwood de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Colorwood daaraan niet gebonden.
5. Colorwood is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
7. Koper heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten (bijv. software), indien Koper hier uitdrukkelijk van afziet. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.


Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Colorwood zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Colorwood het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Colorwood aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Colorwood worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Colorwood zijn verstrekt, heeft Colorwood het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Colorwood niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Colorwood, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Colorwood kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Colorwood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Colorwood is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Colorwood bekend was.
7. Koper vrijwaart Colorwood voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6 - Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Colorwood of er door andere omstandigheden buiten de macht van Colorwood enige vertraging ontstaat, heeft Colorwood recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Colorwood schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Colorwood gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Colorwood of een externe vervoerder is Colorwood, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de bestelling van Koper een waarde vertegenwoordigt van meer dan €50,- worden er binnen Nederland en België geen kosten voor bezorging gerekend. Uitzondering hierop betreft de verzending van Producten die vallen onder groot materieel.
5. Indien Colorwood gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Colorwood ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Colorwood een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Colorwood is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Colorwood is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Colorwood behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


Artikel 7 - Verpakking en transport

1. Colorwood verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Colorwood erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Colorwood te worden gemeld op info@Colorwood.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Colorwood op de wijze zoals door Colorwood aangegeven.
5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Colorwood, conform de retour instructies van Colorwood. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Koper is verantwoordelijk voor alle schade en/of verlies van het Product gedurende het retourneren. Alle schade die voortvloeit uit het retourneren is voor rekening van Koper.
6. Colorwood is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Colorwood te wijten is, zal Colorwood na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Colorwood.


Artikel 9 - Prijzen

1. Prijzen op de website van Colorwood worden aangeboden middels dynamic pricing. Dit houdt in dat prijzen kunnen fluctueren gedurende de dag. Colorwood is niet gehouden tot restitutie van gelden indien een reeds aangekocht Product in de periode na aankoop in prijs daalt of stijgt. De prijs waarvoor het Product wordt gekocht is de prijs waar Koper aan is gehouden.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien door Colorwood een offerte is gestuurd, zal gedurende de geldigheidsduur van het Aanbod de prijzen van de aangeboden Producten niet worden verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
5. Indien door Colorwood een offerte is gestuurd en er sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Colorwood geen invloed heeft, kan Colorwood deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.


Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode (contante betaling, pinbetaling, betaling via Ideal etc). 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Bij betaling vooraf dient Koper betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Colorwood. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Colorwood een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling geschiedt middels een betaling achteraf. Bij een aankoop in de winkel zal Koper een factuur worden toegestuurd. Indien het gaat om een achterafbetaling bij een aankoop in de webshop, wordt voor het incasseren van de betaling gebruik gemaakt van een payment provider. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde partij.
5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Colorwood gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Colorwood op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
7. Colorwood heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Colorwood kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Colorwood kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Colorwood zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
10. Indien Colorwood meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.


Artikel 11 - Lease en verzekering

Colorwood werkt samen met diverse partijen die diensten aanbieden op gebied van lease en/of verzekering van Producten. Koper kan met deze derde bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van het Product vaststellen en aangaan. Colorwood is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Colorwood geleverde zaken, blijven eigendom van Colorwood totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Colorwood gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Colorwood zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Colorwood haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Colorwood of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Colorwood zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Colorwood heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Colorwood. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Colorwood zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Colorwood worden vergoed door Koper.


Artikel 13 - Garantie

1. Colorwood staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Colorwood.
2. Koper ontvangt bij aankoop van een Product minimaal 2 jaar garantie van Colorwood. Afwijkende garantietermijnen zullen door Colorwood worden vermeld.

Artikel 14 - Occasions

1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Colorwood geeft 1 jaar garantie op de occasions. Colorwood verklaart dat het product naar behoren is getest ten tijde van de inkoop en verwerking. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn 1 jaar na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Colorwood niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Colorwood op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Colorwood nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Colorwood op te volgen.
3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door Colorwood is verstrekt en geldt gedurende een periode van 1 jaar. Colorwood is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Colorwood de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Colorwood, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Colorwood te retourneren en de eigendom aan Colorwood te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Colorwood, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.


Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. Colorwood is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Colorwood bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Colorwood gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Colorwood bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Colorwood op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Colorwood de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Colorwood behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Colorwood leidt tot aansprakelijkheid van Colorwood jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Colorwood in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Colorwood is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Colorwood is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Colorwood is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Colorwood is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Colorwood is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Colorwood staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Colorwood verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Colorwood vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Colorwood binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 17 - Overmacht

1. Colorwood is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Colorwood, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Colorwood zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Colorwood en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Colorwood buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Colorwood heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Colorwood haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Colorwood ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Colorwood gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 18 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Colorwood verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.


Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Colorwood berusten uitsluitend bij Colorwood en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Colorwood rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Colorwood. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Colorwood geleverde zaken, dient Colorwood expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Colorwood rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.


Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Colorwood gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Colorwood de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Colorwood op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 21 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Colorwood en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@Colorwood.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Colorwood de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Colorwood zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Colorwood en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Colorwood heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Colorwood en Koper worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.Deel II - Aanvullende voorwaarden aanbieden cursussen


In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.


Artikel 23 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod van Colorwood heeft aanvaard door de betreffende Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen. Indien sprake is van een online cursus zal Deelnemer binnen 2-3 dagen toegang worden verleend tot de online cursus, zoals vermeld op de website.
2. Het herroepingsrecht van Deelnemer zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
3. Deelnemer zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Colorwood met toestemming van Deelnemer reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Deelnemer ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
4. Deelnemer heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van de online cursus, indien Deelnemer hier uitdrukkelijk van afziet. Deelnemer verkrijgt na betaling toegang tot de digitale Diensten via de overeengekomen wijze.


Artikel 24 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans voor de duur van de cursus.
2. Zowel Deelnemer als Colorwood kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover Colorwood ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Ingeval van een fysieke cursus kan de Overeenkomst tot 7 dagen voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Geschiedt annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de fysieke cursus, is Colorwood gerechtigd de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten aan Deelnemer in rekening te brengen.
5. Zowel Deelnemer als Colorwood kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Colorwood nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 25 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Colorwood zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Colorwood staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Colorwood de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Colorwood aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Colorwood heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Colorwood niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Colorwood, is Deelnemer gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Colorwood is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Colorwood Deelnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Deelnemer verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Colorwood aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Colorwood of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, sprake is van vertraging heeft Colorwood recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Deelnemer.


Artikel 26 - Verplichtingen Deelnemer

1. Deelnemer is verplicht alle door Colorwood verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Colorwood niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
2. Colorwood is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Colorwood verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Colorwood voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Colorwood kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Colorwood gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Deelnemer. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Deelnemer dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Colorwood.


Artikel 27 - Fysieke cursus

1. Indien overeengekomen zal Colorwood een cursus verzorgen voor Deelnemer.
2. De cursus vindt plaats op locatie van Colorwood of op een nader te bepalen locatie van Deelnemer.
3. De inhoud van de door Colorwood aangeboden cursus en de gedurende de cursus verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Colorwood de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De cursus wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Deelnemer.
4. Deelnemer zal Colorwood schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
5. Colorwood is gerechtigd de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn of ingeval van ziekte van de docent. Het staat uitsluitend ter oordeel van Colorwood om de cursus te verplaatsen. Indien Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Deelnemer naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Colorwood gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Deelnemer worden overlegd.


Artikel 28 - Online cursus

1. Indien Deelnemer en Colorwood overeengekomen zijn dat de dienstverlening van Colorwood ziet op het verzorgen van een online cursus zal deze worden aangeboden via een online portal van een derde. Deelnemer dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. Colorwood verleent aan Deelnemer een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus.
2. Deelnemer mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Deelnemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
3. Deelnemer heeft slechts toegang tot de online cursus indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.
4. In geval van technische problemen dient Deelnemer Colorwood hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Colorwood zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Deelnemer een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Deelnemer, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Colorwood komen.
5. Indien Deelnemer heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Colorwood de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de online modules vervalt na een jaar.


Artikel 29 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Colorwood alleen geacht te bestaan indien Colorwood dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Colorwood, is Colorwood uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Deelnemer Colorwood binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Colorwood deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Colorwood in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Colorwood leidt tot aansprakelijkheid van Colorwood, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Colorwood. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Enige door Colorwood opgeleverde adviezen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Colorwood.
5. De inhoud van het opgeleverde advies van Colorwood is niet bindend en slechts adviserend van aard. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Colorwood opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Colorwood. Colorwood is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
6. Indien door of namens Deelnemer een derde wordt ingeschakeld, is Colorwood nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Deelnemer ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Deelnemer ingeschakelde derde in Colorwood haar eigen advies.
7. Het succesvol afronden van een cursus door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de cursus. Op Colorwood rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de training is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Colorwood.


Waddinxveen, 6 Maart 2023.